Thông tin lớp

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12A
NĂM HỌC 2019-2020
 
TT Họ và Tên Dân
Tộc
Giới tính Ngày Sinh Lớp Nơi Sinh Ghi
Chú
1 Phạm Thị Ba H're Nữ 15/5/2002  12A Ba Tơ - Q.Ngãi  
2 Phạm Văn Bỉ H're Nam 14/6/2002 12A Ba Tô - Ba Tơ - Q.Ngãi  
3 Phạm Thị Bích H're Nữ 6/9/2002 12A Ba Ngạc - Ba Tơ - Q.Ngãi  
4 Phạm Thị  Câng H're Nữ 2/6/2002 12A Ba Tiêu - Ba Tơ - Q.Ngãi K
5 Phạm Văn  Câng H're Nam 17/9/2002 12A Ba Ngạc - Ba Tơ - Q.Ngãi  
6 Phạm Thị Cây H're Nữ 27/2/2002 12A Ba Tô - Ba Tơ - Q.Ngãi  
7 Phạm Thị  Cốp H're Nữ 13/12/2002 12A Ba Xa - Ba Tơ - Q.Ngãi K
8 Phạm Thị Châm H're Nữ 15/11/2002 12A Ba Xa - Ba Tơ - Q.Ngãi K
9 Lê Đức Chính Kinh Nam 26/6/2002 12A Ba Vì - Ba Tơ - Q.Ngãi K
10 Phạm Thị Thu Diêm H're Nữ 2/9/2002 12A Ba Tiêu - Ba Tơ - Q.Ngãi  
11 Phạm Thị Diệu H're Nữ 24/8/2002 12A Ba Tô - Ba Tơ - Q.Ngãi  
12 Phạm Văn Hênh H're Nam 13/6/2002 12A Ba Tô - Ba Tơ - Q.Ngãi  
13 Phạm Văn Hiệp H're Nam 11/8/2002 12A Ba Ngạc - Ba Tơ - Q.Ngãi  
14 Trương Trung Hiếu Kinh Nam 6/6/2002 12A Ba Vì - Ba Tơ - Q.Ngãi K
15 Phạm Văn Hồng H're Nam 10/6/2002 12A Ba Tiêu - Ba Tơ - Q.Ngãi  
16 Phạm Thị Hồng Kinh Nữ 11/12/2002 12A Đức Phổ - Quảng Ngãi K
17 Vũ Quang Huy Kinh Nam 10/7/2002 12A Ba Vì - Ba Tơ - Q.Ngãi K
18 Phạm Thị Thu Huyền H're Nữ 19/8/2002 12A Ba Tô - Ba Tơ - Q.Ngãi  
19 Nguyễn Thành Hưng Kinh Nam 13/1/2002 12A Mộ Đức - Quảng Ngãi K
20 Phạm Văn Keo H're Nam 10/3/2002 12A Ba Ngạc - Ba Tơ - Q.Ngãi  
21 Phạm Thị  H're Nữ 9/1/2002 12A Ba Tiêu - Ba Tơ - Q.Ngãi  
22 Phạm Thị Kiên H're Nữ 6/7/2002 12A Ba Tiêu - Ba Tơ - Q.Ngãi  
23 Huỳnh Anh  Kiệt Kinh Nam 2/3/2002 12A Ba Xa - Ba Tơ - Q.Ngãi K
24 Phạm Xuân Kiệt H're Nam 3/6/2002 12A Ba Ngạc - Ba Tơ - Q.Ngãi  
25 Phạm Văn  Khảo H're Nam 8/6/2002 12A Ba Tiêu - Ba Tơ - Q.Ngãi  
26 Phạm Văn Khi H're Nam 25/2/2002 12A Ba Tiêu - Ba Tơ - Q.Ngãi  
27 Phạm Vũ Duy Khoa Kinh Nam 11/8/2002 12A Trung tâm Y tế Ba Tơ  
28 Phạm Thị Khoan H're Nữ 20/10/2002 12A Ba Tô - Ba Tơ - Q.Ngãi  
29 Phạm Thị Khuya H're Nữ 3/9/2002 12A Ba Vì - Ba Tơ - Q.Ngãi  
30 Phạm Thị Lao H're Nữ 20/3/2002 12A Ba Xa - Ba Tơ - Q.Ngãi  
31 Dương Thị Mỹ Linh Kinh Nữ 12/4/2002 12A Ba Xa - Ba Tơ - Q.Ngãi K
32 Phạm Thị  Linh H're Nữ 18/11/2002 12A Ba Xa - Ba Tơ - Q.Ngãi  
33 Phạm Văn Linh H're Nam 14/8/2002 12A Ba Vì - Ba Tơ - Q.Ngãi  
34 Phạm Thị Manh H're Nữ 20/10/2002 12A Ba Tô - Ba Tơ - Q.Ngãi  
35 Đinh Thị Tọai Mỹ Kinh Nữ 2/6/2002 12A Ba Vì - Ba Tơ - Q.Ngãi K
36 Văn Thị Lê Ngân Kinh Nữ 6/7/2002 12A Ba Vì - Ba Tơ - Q.Ngãi K
37 Phạm Thị Nghiệp H're Nữ 28/1/2002 12A Ba Vì - Ba Tơ - Q.Ngãi  
38 Phạm Thị Nhị H're Nữ 6/4/2002 12B Ba Xa - Ba Tơ - Q.Ngãi  
39 Phạm Thị Nhịp H're Nữ 25/6/2002 12A Ba Ngạc - Ba Tơ - Q.Ngãi  
40 Phạm Thị Ngọc Nho H're Nữ 7/21/2002 12A Ba Tơ - Quảng Ngãi  
41 Phạm Thị Y Nhơ H're Nữ 24/11/2002 12A Ba Ngạc - Ba Tơ - Q.Ngãi  
42 Trịnh Trung Tài Kinh Nam 8/12/2002 12A Ba Vì - Ba Tơ - Q.Ngãi G
43 Phạm Đình Thông H're Nam 12/8/2002 12A Ba Tiêu - Ba Tơ - Q.Ngãi  
44 Phạm Văn H're Nam 7/10/2002 12A Ba Tiêu - Ba Tơ - Q.Ngãi  

0 Comments:

Đăng nhận xét